Вимоги до написання курсової роботи: детальний огляд

Немає часу писати роботу? Замов її у професіоналів!
Дізнатися вартість
blog-layer
Зміст статті
 1. Основні вимоги до написання та оформлення курсової роботи
 2. Стандарти оформлення курсової роботи
 3. Стандартна структура курсового проєкту
 4. Курсова робота: вимоги до оформлення окремих розділів
 5. Курсова робота: секрети успішного написання

Курсова робота – письмове завдання, що підсумовує знання та навички студента, отримані на певному курсі. На відміну від традиційних контрольних, курсова робота передбачає самостійне вивчення певного питання, проведення дослідження, взаємодію з багатьма джерелами інформації тощо. Така форма контролю дозволяє викладачу об'єктивно оцінити рівень компетенцій студентів та їх здатність застосовувати здобуті знання на практиці.

За час навчання у вищі студенти кілька разів пишуть курсові роботи.Як правило кожен учень групи отримує власну тему. Попередньо всі варіанти курсових робіт затверджуються на кафедрі та розподіляються між студентами за списком або за власним бажанням.

Варто знати, які основні вимоги ставляться до курсової. Серед них можна виділити

 • Правила форматування, які включають стандартний оформлення тексту, відступи, розмір шрифту, міжрядковий інтервал та інші.
 • Структура курсової роботи, яка повинна включати в себе вступ, теоретичну частину, практичну частину, висновки та список використаних джерел.
 • Належний стиль письма, який включає правильне використання термінів та понять, акуратність в формулюванні та правильний вибір слів.

Якщо ви шукаєте якісну курсову роботу, ви можете замовити її у нас. Замовити курсову роботу можна на нашому сайті - швидко та якісно за доступною ціною.

Основні вимоги до написання та оформлення курсової роботи

Детальні вимоги до написання курсових робіт залежать від конкретної дисципліни. У більшості випадків загальні правила відносно структури, оформлення та об'єму курсових проєктів містяться у спеціальній методичці.

Стандарти оформлення курсової роботи

 1. Готова курсова робота являє собою 15-35 аркушів друкованого тексту формату А4. Вона може бути скріплена або подана на перевірку у спеціальній теці з файлами.
 2. Текст друкується з однієї сторони листа.
 3. Для написання курсового проєкту рекомендується використовувати стандартний шрифт Times New Roman з кеглем 14 pt та полуторним інтервалом між рядками.
 4. Також перед набором тексту потрібно правильно задати відступи на аркушах. Розмітка полів має виглядати так: 1,5 см зліва, 3 см справа, по 2 см вгорі та знизу відповідно.
 5. Сторінки нумеруються наскрізно арабськими цифрами.
 6. Заголовки та назви розділів прописуються жирними літерами з вирівнюванням по середині.

Стандартна структура курсового проєкту

 1. Титульний аркуш
 2. Зміст
 3. Вступ
 4. Основна частина
 5. Висновки
 6. Список використаної літератури
 7. Додатки

Курсова робота: вимоги до оформлення окремих розділів

Для кожного розділу є специфічні рекомендації відносно оформлення.

Титульний аркуш має містити таку інформацію:

 • Назва вишу
 • Факультет, кафедра, предмет
 • Тема роботи
 • ПІБ, група та напрям підготовки студента
 • ПІБ та науковий ступінь викладача
 • Місто та рік написання

Зміст курсової роботи являє собою перелік розділів із відповідними їм номерами сторінок. За правилами цей список вирівнюється по ширині.

Вступ – це своєрідна презентація проєкту. Він розкриває інформацію відносно теми роботи, її мети, завдання, актуальності, об'єкту, предмету та методів дослідження.

Основна частина роботи розділяється на розділи та підрозділи. Кожен розділ потрібно починати з окремої сторінки. Теоретичний матеріал має викладатися із відповідними посиланнями на літературні джерела. Практична частина має містити власні думки, дослідження та узагальнення автора.

Правила оформлення посилань передбачають необхідність вказання номера першоджерела зі списку літератури та відповідної сторінки, на якій міститься зазначена інформація. Зазвичай це посилання подається у квадратних дужках.

Висновки – завершальний розділ проєкту, що відображає результат виконаної роботи та надає відповіді на всі поставлені питання.

Перелік літератури оформлюється нумерованим списком в алфавітному порядку. При цьому обов’язково зазначається ПІБ авторів, назва видання, видавництво, рік випуску, кількість сторінок та інша інформація.

У додатках можуть подаватися великі креслення, таблиці, карти, малюнки, фото та інше.

Для більш наочного розуміння можна здійснити пошук за запитом курсова робота вимоги зразок.

Курсова робота: секрети успішного написання

Виконання курсового проєкту – довготривалий та відповідальний процес, що передбачає вивчення інформації, самостійну роботу, пошуки відповідей на питання, редагування тексту тощо. Звичайно, за наявності вільного часу, кожен студент має можливість виконати ці задачі самостійно. Наведені нижче рекомендації допоможуть у цьому.

5 правил успішного написання курсової роботи:

 1. Достатня кількість та якість опрацьованих літературних джерел.
 2. Правильність оформлення роботи.
 3. Відповідність змісту, послідовність та логічність викладу.
 4. Висока унікальність матеріалу (від 80% до 100% за результатами перевірки на антиплагіат).
 5. Відсутність помилок.

До речі, студенти, у яких виникають складності із написанням курсових робіт зазвичай звертаються до центру Student Help. Спеціалісти цієї компанії швидко та якісно підготують курсову роботу на замовлення з дотриманням всіх вимог та стандартів оформлення.

Дізнайся вартість роботи
4,9 5
(1 оцінка)
Оцініть сторінку
Залишити коментар