Участь прокурора в досудовому розслідуванні
Курсовая работа Уголовный процесс
Участь прокурора в досудовому розслідуванні
Язык: Украинский
Количество страниц: (40)
Добавлено: 23 мая
Робота виконана у 2014 році.
Актуальність теми роботи полягає в тому, що реформування кримінального судочинства, яке активно здійснюється в сучасних умовах зумовлює потребу у переосмисленні діяльності прокурора у кримінальному процесі з метою гармонізації нашого законодавства з правом Європейського союзу. Одним із ключових учасників кримінального процесу безумов¬но є прокурор. Законодавець визначив та систематизував основні напрямки діяльності прокурора у рамках кримінального судочинства, які окреслив у ст. 121 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про прокуратуру». Однак на прак¬тиці, окремі функції прокурора, які реалізуються у рамках кримінально-про¬цесуальної діяльності не мають між собою чітких меж реалізації, що вказує на необхідність подальшого дослідження у вказаному напрямку. Відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи свої повноваження згідно з вимогами Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичне обґрунтування участі прокурора у досудовому розслідуванні 5
1.1. Поняття та роль прокурора в кримінальному процесі 5
1.2. Правова природа та функції прокурора у досудовому розслідуванні 9
РОЗДІЛ 2. Характеристика процесуального статусу прокурора у досудовому розслідуванні 15
2.1. Процесуальні правила участі прокурора в слідчих (розшукових) діях 15
2.2. Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування 21
2.3. Участь прокурора в судовому процесі 26
РОЗДІЛ 3. Нагляд прокурора за досудовим розслідуванням в контексті зарубіжного досвіду та європейських стандартів 31
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Голос України. - 2012. - № 90-91. – 19 травня.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року // ВВР. - 1961. - № 2. - Ст. 15.
4. Про прокуратуру. Закон України від 5 листопада 1991 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
5. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні. Наказ Генеральної прокуратури України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
6. Геселев О.В. Процесуальний статус та повноваження прокурора за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О.В. Геселев [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.nsj.gov.ua/training/judjes/kpk6/
7. Додонов В. Прокуратура в России и за рубежом. Сравнительное исследование / В. Додонов, В. Крут- ских; [под ред. С. Герасимова]. - М.: НОРМА, 2001. -
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы