Поняття і значення складу злочину
Курсовая работа Уголовное право
Поняття і значення складу злочину
Язык: Украинский
Количество страниц: (43)
Добавлено: 5 мая
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Одним з основних складників боротьби зі злочинністю є правильна кваліфікація злочину, тобто правильна кримінально-правова оцінка поведінки (діяння) особи шляхом встановлення кримінально-правових (юридично значущих) ознак, визначення кримінально-правової норми, що підлягає застосуванню, і встановлення відповідності (тотожності, ідентичності) ознак вчиненого діяння конкретному складу злочину, передбаченому Кримінальним кодексом України (далі – КК України), за відсутності фактів, що виключають злочинність діяння.
У науці кримінального права та слідчо-судовій практиці питанню кваліфікації злочину надається велике значення, оскільки правильна юридична оцінка вчиненого особою діяння є необхідною умовою досягнення законності під час відправлення правосуддя у зв’язку з проведенням кримінального провадження. Помилка у кваліфікації може потягти за собою необґрунтоване засудження особи, чи необґрунтоване її виправдання, чи застосування до винного норми КК, яка не
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 5
1.1. Поняття складу злочину 5
1.2. Кримінально-правове значення складу злочину при кваліфікації злочину 7
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 11
2.1. Об’єкт складу злочину 11
2.2. Предмет складу злочину 15
2.3. Об’єктивна сторона складу злочину 17
РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 26
3.1. Суб’єкт складу злочину 26
3.2. Суб’єктивна сторона складу злочину 28
ВИСНОВКИ 33
ЗАДАЧІ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131

Наукова література:
3. Александров Ю.В., Клименко В.А. Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В.Александров, В.А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.
4. Бажанов М.І., Сташис В.В., Тацій В.Я. Кримінальне право України (Загальна частина): 2-е вид., перероб. і допов. – К.: ЮрінкомІнтер, 2005. – 480 с.
5. Бандурка О. І. Співвідношення родового та безпосереднього об’єктів злочину / О. І. Бандурка // Вісник Національного ун-ту внутрішніх справ. − 2005. − Вип. 29. − С. 108-113.
6. Брич Л. П. Теоретичні засади розмежування складів злочинів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Л. П. Брич; Львів. держ. ун-т внутр. справ. − Львів, 2014. – 465 с.
7. Вереша Р.В. Кримінальне право України.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы