Поняття трудового права України як галузі права
Курсовая работа Трудовое право
Поняття трудового права України як галузі права
Язык: Украинский
Количество страниц: (32)
Добавлено: 13 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
45%
Робота виконана у 2017 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРРИСТИКА ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА 6
1.1. Поняття трудового права 6
1.2. Предмет і метод трудового права 11
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТРУДОВОГО ПРАВА У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 16
2.1. Місце трудового права у системі публічного та приватного права 16
2.2. Зв’язок трудового права з іншими галузями права 18
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
ДОДАТКИ 31
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 . – Назва з екрану
2. Трудове право України: підручник / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 472 с.
3. Бірюкова А. Окремі питання становлення та розвитку трудового законодавства України / А. Бірюкова // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №2. – С.66 –70.
4. Кацуба А. В. Поняття та ознаки галузі трудового права / А. В. Кацуба // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 275–279.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004 – 1440 с.
6. Юридична енциклопедія: в 6 т.: Т. 1: А–Г / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл. – 1998. – 672 с.
7. Юридичний словник / за ред. В. Г. Гончаренка. – Ю.: К.: «Форум». – 2005. – 473 с.
8.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы