Суб'єкти господарських правовідносин
Курсовая работа Хозяйственное право
Суб'єкти господарських правовідносин
Язык: Украинский
Количество страниц: (30)
Добавлено: 6 мая
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Важливим питанням науки господарського права є визначення кола учасників відносин у сфері господарювання. Аналіз наукових публікацій та чинного законодавства дає підстави констатувати, що це питання належить до категорії дискусійних. Так, науковці по-різному здійснюють тлумачення положень Господарського кодексу України (далі – ГК України), якими визначається коло суб’єктів господарських відносин.
Такі положення доволі часто не узгоджуються з іншими нормами Кодексу і не повною мірою відповідають усталеним теоретичним розробкам господарсько-правової науки. Внаслідок цього під час практичного застосування зазначених положень іноді виникають непорозуміння.
Питання щодо правового становища суб’єктів господарських правовідносин належать до дискусійних у вітчизняній юридичній науці, що значною мірою обумовлено існуванням різних доктринальних підходів до правового регулювання відносин у сфері господарювання: цивілістичного (приватноправового) і
Показать еще
ВСТУП 3
1. Поняття та ознаки суб’єктів господарських правовідносин 6
2. Види суб’єктів господарських правовідносин 10
3. Поняття «учасники відносин у сфері господарювання» та їх відмінність від поняття «суб’єкти господарських правовідносин». Види учасників відносин у сфері господарювання та їх характеристики 18
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. ст.141
2. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. №18. ст.144
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. №40. ст.356

Наукова література:
4. Борисова В. І. Нові підходи до проблеми правоздатності юридичних осіб. Вісник Луганського ін-ту внутрішніх справ МВС України. 2002. Вип. 1. С. 97.
5. Вінник О. М. Господарське право: навчальний посібник. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 766 с.
6. Грудницька С.М. Конституційні основи господарської правосуб'єктності. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13192/1/Grudnytska_65-69.pdf
7. Кравчук В. М. Корпоративне право: Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. Київ : Істина, 2005. С. 91.
8. Конспект лекцій з дисципліни
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы