Договір транспортного експедирування
Курсовая работа Гражданское право
Договір транспортного експедирування
Язык: Украинский
Количество страниц: (31)
Добавлено: 31 октября 2019
Уникальность
antiplagiatru
26%
Робота виконана у 2015 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На думку науковців, дослідження правової природи будь-якого цивільного договору потребує вивчення підстав виокремлення відповідного договору в системі цивільних договорів, які дозволяють виявити його співвідношення з тією чи іншою групою цивільних договорів або встановити його самостійність. Такі підстави являють собою певні класифікаційні критерії поділу договорів на види в єдиній системі договірних конструкцій.
При цьому дослідження правової природи договору транспортного експедирування має здійснюватися з позицій системного підходу у розрізі встановлення системоутворюючих зв’язків з іншими групами цивільно-правових договорів. Визначення місця договору транспортного експедирування в системі цивільно-правових договорів має важливе практичне значення, оскільки дає можливість визначити його галузеву належність, характеристику, особливості та відмінності від договору перевезення та інших договорів у сфері надання послуг. Саме через встановлення місця
Показать еще
ЗМІСТ
ВСТУП 3
Розділ 1. Загальні положення про договір
1.1. Поняття, законодавче регулювання та юридичні ознаки транспортного експедирування 5
1.2. Істотні умови, сторони та форма 10
Розділ 2. Зміст договору
2.1. Права та обов’язки експедитора 13
2.2. Права та обов’язки клієнта 15
Розділ 3. Відповідальність сторін за договором та відмова від договору 17
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
Додаток 28
1. Конституцiя Укрaїни: чинне зaконодaвство стaном нa 16 сiчня 2015 р. : (Вiдповiдaє офiц. текстовi) – К.: Aлертa, 2015. – 104 с.
2. Закон України «Про транспортно-експедиційну діяльність» від 01.07.2004 № 1955-IV. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1955-15
3. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- № 18.- Ст. 144. (Зі змін. та допов.).
4. Харитонов Є. О. Цивільне право : посіб. для підгот. до іспиту / Є. О. Харитонов, Н. Ю. Голубєва, Ю. Ю. Акіменко. – Вид. 3-ге, перероб. і допов. – Х. : Одіссей, 2013. – Ч. 2. – 256 с.
5. Братель О. Г. Цивільне право України / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко. – К. : Вид. О. С. Ліпкан, 2010. – 256 с.
6. Харитонов Є. О. Цивільне право України / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – К. : Істина, 2011. – 808 с.
7. Цивільне право України (традиції та новації) : монографія / [С. В. Ківалов [та ін.] ; за заг. ред. Є. О.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы