Участь третіх осіб в цивільному процесі
Курсовая работа Гражданский процесс
Участь третіх осіб в цивільному процесі
Язык: Украинский
Количество страниц: (38)
Добавлено: 1 июня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Участь тре¬тіх осіб у цивільному процесі забезпечує більш швидкий розгляд справи. Завдяки участі в справі третіх осіб відбувається більш пов¬на концентрація доказового матеріалу, що допомагає не тільки за¬хисту прав третіх осіб, але і правильному розгляду розпочатої за ініціативою первісного позивача цивільної справи в цілому. Не¬участь у справі третьої особи, зацікавленої у вирішенні спору, при¬зводить не тільки до порушення прав цієї особи, але і до помилок у дослідженні фактичних обставин справи
Даний інститут є фундаментальним інститутом цивільного процесуального права і застосовується з метою захисту у "чужому" процесі прав та охоронюваних законом інтересів громадян та організацій.
Участь третіх осіб у цивільному процесі є важливою гарантією захисту прав громадян і організацій, ефективним засобом судового захисту прав і охоронюваних законом інтересів, проголошених в ст.55 Конституції України. Використання цього інституту в судо¬вій практиці
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 5
1.1. Інститут третіх осіб у цивільно-процесуальному законодавстві: історично-правовий аспект 5
1.2. Поняття, ознаки і види третіх осіб у цивільному судочинстві 7
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ УЧАСТІ ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 11
2.1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору 11
2.2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору 20
РОЗДІЛ 3. ВІДМІННОСТІ ТРЕТІХ ОСІБ ВІД ІНШИХ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ПРЕДМЕТА СПОРУ 32
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Цивільний процесуальний кодекс України №1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. − №40; №40-42. − стор.1530. – ст.492

Спеціальна література:
4. Бичкова С.С. Форми спеціального законного цивільного процесуального інтересу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору / С. С. Бичкова // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2012. − №1(3). – С.11-19
5. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: Монографія. − К.: Атіка, 2011. – 420 с.
6. Бобровник О. В. Треті особи в цивільному процесі України: автореферат дисертації … канд.. юрид. наук. − К., 2009. – 20 с.
7. Бобровник О.В. Третя особа без
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы