Процесуальне становище прокурора в суді першої інстанції
Курсова робота Кримінальний процес
Процесуальне становище прокурора в суді першої інстанції
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 27 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що реформування кримінального судочинства та законодавства про прокуратуру, яке активно здійснюється в сучасних умовах зумовлює потребу у переосмисленні діяльності прокурора у кримінальному процесі з метою гармонізації нашого законодавства з правом Європейського союзу. Одним із ключових учасників кримінального процесу безумов¬но є прокурор. Законодавець визначив та систематизував основні напрямки діяльності прокурора у рамках кримінального судочинства, які окреслив у ст.121 Конституції України та ст.2 Закону України «Про прокуратуру». Однак на прак¬тиці, окремі функції прокурора, які реалізуються у рамках кримінально-про-цесуальної діяльності не мають між собою чітких меж реалізації, що вказує на необхідність подальшого дослідження у вказаному напрямку.
Відповідно до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи свої повноваження згідно з вимогами Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 3
1.1. Загальні засади організації і діяльності прокуратури України 5
1.2. Повноваження та функції прокурора 9
РОЗДІЛ 2. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ПІДГОТОВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ 16
РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ 19
3.1. Підтримання державного обвинувачення 19
3.2. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення 22
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України №4651-VI від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − № 9-10. − стор.474. – ст.88

Спеціальна література:
3. Валевич Н. Відмова прокурора від підтримання державного обви-нувачення в суді: підстави і наслідки / Н. Валевич // Вісник про¬куратури. − 2012. − № 4-5. − С.87-99
4. Геселев О. Процесуальний статус та повноваження прокурора за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О. Геселев // Слово Національної школи суддів України. − 2012. − №1. − С.78-92
5. Глинська Н. В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 „Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза” / Н. В. Глинська. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2003. — 20 с.
6. Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції:
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи