Суспільна небезпека як ознака злочину
Курсова робота Кримінальне право
Суспільна небезпека як ознака злочину
Мова: Українська
Кількість сторінок: (40)
Додано: 6 травня
Робота виконана у 2019 році.
Актуальність теми дослідження. Одним із цен¬тральних у кримінальному праві є поняття злочину, яке містить ознаки, що дозволяють віднести те чи інше діяння до категорії зло¬чинів, відмежувати злочини від інших правопорушень та від правомірних діянь. Таким чином, дослідження поняття злочину загалом та його ознак зокрема має важливе як те¬оретичне, так і практичне значення. Центральною з таких ознак є суспільна небезпека. Для всебічного кримінально- правового аналізу суспільної небезпеки як ознаки поняття злочину необхідно виділити істотні ознаки досліджувано¬го поняття.
Як одну із фундаментальних ознак поняття злочину у кримінально-правовій літературі суспільну небезпеку розглядали здебільшого оглядово в межах аналізу поняття злочину. Суспільна небезпека дає змогу віднести те чи інше діяння до категорії злочинів, відмежувати злочини від інших правопорушень та від правомірних діянь. Зважаючи на це, дослідження цієї категорії має важливе як теоретичне, так і практичне значення.
Мета і
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 5
1.1. Характеристика ознак злочину 5
1.2. Історичні аспекти розвитку поняття суспільної небезпеки в Україні 8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЯК ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ 12
2.1. Поняття суспільної небезпеки злочину 12
2.3. Відмежування суспільної небезпеки злочину від суміжних понять 15
РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 19
3.1. Кримінально-правове значення суспільної небезпеки злочину 19
3.2. Функції ознаки суспільної небезпеки 26
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст.131

Наукова література:
3. Азаров Д. С. Суспільна небезпека злочину та аналогія кримінального закону (ретроспективний погляд у XIX–ХХ століття). Наукові записки. Том 168. Юридичні науки. 2015. С. 139-145
4. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: монографія. Київ : Атіка, 2004. 296 с.
5. Бойко О. І. Право покарання злочинців (філософсько-правовий аспект). Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015.– №1 (4). – С. 149–171. URL : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/4_9.pdf
6. Борисов В. До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів. Вісник Академії правових наук України. 2005. № 3 (42). С. 180–190.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ. : Ірпінь ; ВТФ «Перун», 2009.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи