Об'єкт злочину
Курсова робота Кримінальне право
Об'єкт злочину
Мова: Українська
Кількість сторінок: (32)
Додано: 28 квітня
Унікальність
antiplagiatru
25%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи. Об’єкт злочину є одним із чотирьох обов’язкових елементів складу злочину. Він дає можливість визначити соціально-політичну сутність злочину, з’ясувати суспільно небезпечні наслідки, та встановити ті суспільні відноси, яким внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння причиняється шкода. Актуальність даної теми зумовлена тим, що вчення про об’єкт злочину − одне з ключових понять у кримінальному праві й містить ряд складних та дискусійних питань, при цьому, дуже важливим та актуальним є визначення самого поняття об’єкту злочину. Саме об’єкт суттєво сприяє визначенню поняття злочину, значною мірою впливає на зміст об’єктивних і суб’єктивних ознак злочинів, є провідним критерієм для класифікації злочинів, а також для побудови системи Особливої частини КК. Завдяки об’єктові з’ясовується характер і ступінь суспільної небезпеки злочину, вирішується питання про правильну кваліфікацію діяння, а також про його відмежування від суміжних суспільно
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 5
РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ЗЛОЧИНУ 16
РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 23
ВИСНОВКИ 27
ЗАДАЧІ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131

Спеціальна література:
3. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С В. Логін − К.: Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.
4. Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть. -Днепропетровск: Пороги, 1992. − 307 с.
5. М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та Ін.; − Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник // За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. − X.: Право, 1997 р.
6. Брич Л. Значення видів об’єкта й таких ознак, як предмет і потерпілий у розмежуванні суміжних складів злочинів між собою і для розмежування складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44.
7. Благов Е. В.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи