Поняття та сутність права
Курсова робота Теорія держави і права
Поняття та сутність права
Мова: Українська
Кількість сторінок: (36)
Додано: 24 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми. Питання щодо розуміння права, його суті та значимості у житті суспільства впродовж багатьох століть посідали важливе місце. У кожен істо¬ричний період поняття права набувало особливих власти-востей та трактувалося по-різному. Так, в Античну епоху право сприймалося як вища ідея справедливості, як вища засада світобудови, що пов'язана з космічними основами світобуття. У період Середньовіччя розуміння права на-було теологічного забарвлення, висловлювалися тези про те, що творцем права, як і всього сущого, є Бог. Для доби Відродження та Нового часу в осмисленні права характер¬не повернення до людини та її розумної природи як творця права.
Цей перелік поглядів на право не є вичерпним, адже практично неможливо сформулювати єдине універсаль¬не визначення права. Право - настільки складний, багатобарвний, багатогран¬ний, багатовимірний і багатозначний феномен, в якому так тісно переплітаються духовні, культурні й етичні за¬сади, внутрішньодержавні та міжнародні,
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА 6
1.1. Поняття та ознаки права 6
1.2. Сутність права та його зміст 12
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ПРАВА ЯК ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 21
2.1. Соціальна роль та цінність права 21
2.2. Принципи та функції права 26
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Алексеев С. С. Линия права / С. С. Алексеев. – М.: Статут, 2006. – 461 с.
3. Алексеев С. С. Общая теория права: учеб. / С. С. Алексеев. – М.: Проспект, 2009. – 576 с.
4. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) / М. И. Байтин. – 2-е изд. доп. – М.: Право и государство, 2005. – 544 с.
5. Берлач А. І. Правознавство: Підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський, А. М. Колодій, А. Ю. Олійник, О. О. Лідопригора / За редакцією В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. − Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 748 с.
6. Брижко В. До гносеології категорії «право» / В. Брижко // Правова інформатика. – 2007. – № 11. – С. 25 – 32
7. Вопленко Н. Н. Сущность, принципы и функции права: учеб. пособ. / Н. Н. Вопленко. – Волгоград: Волгоград. гос. ун-т, 2004. – 320 с.
8. Бурлай Є. До питання про функції права // Вісник академії правових
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи