Основні галузі права України
Курсова робота Теорія держави і права
Основні галузі права України
Мова: Українська
Кількість сторінок: (34)
Додано: 24 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Галузь права являється однією з найважливіших основ формування системи законодавства, систематизації нормативно-правових актів, тому багато проблемних питань виникає саме при ідентифікації певного елемента як галузі. Від ступеня охоплення аспектів дослідження цієї категорії залежить і розвиток спеціалізованих юридичних дисциплін. Теоретики права та дослідники галузевих юридичних наук не раз наголошували на необхідності теоретичних пошуків, узагальнень, пов’язаних з виникненням нових елементів в системі права.
Питання про виділення нових галузей права нині є дуже актуальним у юридичній науці. З приводу цього ведуться численні дискусії між провідними ученими юристами. У вітчизняній юриспруденції виникає інтерес до проблеми дуалізму права. Тому особливого значення набуває проблема вибору критеріїв, які слід вважати вирішальними для поділу права на галузі. Щодо пошуку цих критеріїв, то серед науковців загальновизнаними вважаються предмет і метод правового
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ ГАЛУЗІ ПРАВА 5
1.1. Поняття та характерні риси галузі права 5
1.2. Проблема критеріїв виділення галузі права 8
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПРАВА В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ УТВОРЕННЯ 11
2.1. Класифікація та характеристика галузей права в Україні 11
2.2. Формування нової галузі в системі права 23
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Баранов О. А. Українське інформаційне право на початку ХХІ століття [Текст] // Інформатизація та відкритість влади як засоби демократизації суспільства: зб. матеріалів «круглого столу» «Державна інформаційна політика – проблеми законодавчого забезпечення». – К.: Альтерпрес, 2003. – 160 с.
3. Васильєв С.В. Цивільний процес [Текст]: Навчальний посібник. − X.: ТОВ «Одіссей, 2008. − 480 с.
4. Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем [Текст] / Под общей ред. Е. Б. Кубко; НАН Украины; Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого. – К.: Юринком, 1997. – 189 с.
5. Воротилин Е. А. Онтология права в теории институционализма [Текст] / Е. А. Воротилин // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1990. – № 5. – С.42-47
6. Долгіх Н. П. Трудове право [Текст]: навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 252
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи