Механізм держави
Курсова робота Теорія держави і права
Механізм держави
Мова: Українська
Кількість сторінок: (34)
Додано: 23 травня
Робота виконана у 2016 році.
Актуальність теми дослідження. Кожній людині раніше чи пізніше доводиться вступати у певні відносини з якимись органами держави та іншими її організаціями. Тому кожному необхідно знати призначення і види цих органів та установ, їхні зв’язки, взаємозалежності, юридичні можливості.
Становлення України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави передбачає реформування всієї системи органів державної влади. У зв’язку з цим важливого значення набуває теоретико-правовий аналіз конструкції «механізм держави»
Проблема дослідження механізму су¬часної держави, коли остання розгляда¬ється насамперед через призму втілення у повсякденну практику регулювання суспільних відносин правових цінностей демократичної, правової і соціальної держави, посідає одне з пріоритетних місць у системі юридичних досліджень і, насамперед, − теорії держави і права. Справді, механізм держави усталено ха¬рактеризується у юридичних досліджен¬нях як матеріальна і одночасно організа¬ційна основа існування
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ 5
1.1. Поняття та ознаки механізму держави5
1.2. Принципи організації і діяльності механізму держави 9
РОЗДІЛ 2. СТРАКУРА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ 15
2.1. Державні органи 15
2.2. Державні підприємства 23
2.3. Державні установи 25
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
1. Актуальные проблемы теории государства и права [Текст] / отв. ред. Р. В. Шагиева. − М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2011. − С.123-124
2. Аніловська Г. Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного типу [Текст] / Г. Я. Аніловська; Укоопспілка. – Л., 2002. – 323 c.
3. Бистрик Г. Принципи організації і функціонування механізму держави: теоретико-правові аспекти [Текст] / Г. Бистрик // Юридична Україна. − 2013. − № 11. − С.9-16
4. Борщевський І. В. Теорія права і держави [Текст]: підручник / І.В. Борщевський, А.С. Васильєв, Л.М. Зілковська та ін.; за заг. ред. докт. юрид. наук А.С. Васильєва. – К.: КНТ, 2009. – 464 с.
5. Волинка К. Г. Теорія держави і права [Текст]: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
6. Гринь О. Д. Орган державної влади як складова державного апарату [Текст] / О. Д. Гринь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. − 2014. − Вип.11(1). − С.11-13
7. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави [Текст]: навчальний
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи