Особливості процесів мислення серед студентів ВНЗ
Курсова робота Психологія
Особливості процесів мислення серед студентів ВНЗ
Мова: Українська
Кількість сторінок: (25)
Додано: 29 січня
Унікальність
etxt
30%
Мислення як пізнавальний процес
Проблемами мислення займалося чимало психологів. Б.М.Теплов займався розробкою психологічних праць присвячених проблемам обдарованості. А. В. Брушлинский відомий книгою «Мислення і спілкування». С.Л.Рубінштейну належить поняття "аналіз через синтез".
П.Я.Гальперін розробив теорію формування мислення, яка одержала назву концепції планомірного формування розумових дій. П.Я. Гальперін виокремив етапи інтеріоризації зовнішніх дій, визначивши умови, котрі забезпечують їх найповніший та найефективніший переклад у внутрішні дії із заздалегідь заданими властивостями [25, c. 45]. Окреме місце серед досліджень інтелекту в сучасній психології посідають праці Ж.П’яже.
Людство завжди цікавило питання: як саме ми мислимо? Про це на думку американського вченого Дж.Ройса, ми могли б дізнатися з мозкових коливань, які можна записати. Однак мозкові коливання можуть розповісти нам про те, як людина думає, але вони ніколи не розкриють того, про що вона думає [1, c. 56].
ВСТУП

Актуальність. Вивчення розвитку мислення особистості є великим теоретичним і практичним інтересом. Воно є одним з основних шляхів до поглибленого пізнання природи мислення і закономірностей його розвитку. Вивчення шляхів розвитку мислення особистості представляє цілком зрозумілий практичний педагогічний інтерес.
Величезні соціальні перетворення, які відбуваються в нашій країні, бурхливий науково-технічний прогрес вимагають від сучасної людини значного вміння орієнтуватися в навколишньому світі, вимагають нового бачення себе у змінених реаліях буття. Людина в усі часи свого існування завжди прагнула бути творцем свого життя, ініціювати і здійснювати практичні дії, процеси пізнання, спостереження, прогнозування та інші види специфічної людської активності та їх творчого осмислення.
Розумова діяльність людини безпосередньо випливає з мислення. Мислення – це найвища форма відображення реальності та свідомої цілеспрямованої діяльності людини, що спрямована на опосередкування,
Показати ще
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МИСЛЕННЯ 5
1.1.Мислення як пізнавальний процес 5
1.2.Розумові дії та операції мислення 8
1.3. Форми мислення 12
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МИСЛЕННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ 17
2.1.Методики для діагностики мислення 17
2.2. Результати дослідження особливостей мислення 18
2.3. Інтерпретація результатів емпіричного дослідження діагностики мислення 19
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеева Л. Ф. Психология активности личности / Л.Ф.Алексеев. – Новосибирск, 2000. – 215 с.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г.Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
3. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения / П.П.Блонский.– М.: Педагогика, 2009. – 400 с.
4. Бондарчук Е. И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. – 3-е изд., стереотип / Е.И.Бондарчук.– К.: МАУП, 2002. – 168 с.
5. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение / А.В.Брушлинский. – М.: Институт практической психологии, – Воронеж: НПО МОДЭК, 1999. – 245 с.
6. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф.Бурлачук.– СПб.: Питер, 2003. – 528 с.
7. Веретенко Т.Г. Загальна психологія. Навчальний посібник / Т.Г.Веретенко. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 128 с.
8. Вишневський О.Н Теоретичні основи сучасної психології. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Н.Вишневський.– Дрогобич: Коло, 2003. – 528
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи