Методика формування художньо-продуктивної компетенції в дітей старшої групи засобами АРТ – технології
Курсова робота Педагогіка
Методика формування художньо-продуктивної компетенції в дітей старшої групи засобами АРТ – технології
Мова: Українська
Кількість сторінок: (33)
Додано: 6 лютого
Унікальність
etxt
63%
1.Поняття та види компетенції
Компетентнісний підхід-це підхід, що акцентує увагу на результаті освіти, причому в якості результату розглядається здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях. Розкриваючи сутність компетентнісного підходу, багато вчених Ст. Л. Свірська, ГА. Федотова, Р. М. Шерайзина, А. В. Хуторський та ін.) виділяють два базових поняття: компетенція і компетентність, при цьому перше з них «включає сукупність взаємопов'язаних якостей особистості, що задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів», а друге співвідноситься з «володінням, володінням людиною відповідною компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї і предмета діяльності». Розглядаючи поняття компетентність щодо дошкільного періоду, М. В. Крулехт, пропонує наступне визначення – «це коли дитина здатний і готовий вирішувати якісь проблеми, завдання і в пізнанні, і в спілкуванні, і в специфічних видах діяльності» [3, c.190].
Актуальність роботи. Особистість-це активний діяч, який проявляє самостійність, ініціативу і творчість у виборі цілей, пошук способів їх досягнення. Це індивідуальність, що займає певну позицію в суспільстві долучаючись до соціального світу, займаючи свою позицію в суспільстві, дитина відображає в діяльності своє розуміння навколишнього, своє ставлення до нього, і це допомагає розкрити його внутрішній світ, особливості його сприйняття, уявлень, інтересів і здібностей.
У своїй художній творчості дитина активно відкриває щось нове для себе, а для оточуючих нове про себе. Тому однією з сутнісних характеристик особистості є креативність або творча діяльність, тобто здатність дитини «виявляти нові рішення проблем або виявлення нових способів вираження; привнесення в життя щось нового для індивіда».
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1.Загальна характеристика формування художньо-продуктивної компетенції в дітей старшої групи засобами АРТ – технології 5
1.1.Поняття компетенції 5
1.2. Умови формування готовності до художньо-проектної діяльності у дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва 9
1.3. Застосування арт-педагогічних технологій для формування художньо-продуктивної компетенції в дітей старшої групи 15
Розділ 2. Розвиток художньо-продуктивної компетенції в дітей старшого дошкільного віку в процесі застосування АРТ-технологій 20
2.1.Організація дослідження 20
2.2.Проведення дослідження 23
Висновки 29
Список використаних джерел 31
Список використаних джерел

1. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна. – 3-є вид., доопр. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 493 с.
2. Донин А. Введение в искусствознание. – Н. Новгород, 2009. – 357 с.
3. Затія-дивоглядія : як зробити урок другом кожної дитини / авт.- упоряд. : О. О. Тимофеєва, О. В. Борисенко. – Вид. 2-ге, зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 179 с.
4. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2005. – 570 с.
5. Комарова С. Как научить ребенка рисовать. – М., 2012. – 570 с.
6. Комарова Т., Савенко А. Коллективное творчество детей. – М., 2017. – 190 с.
7. Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посібник / В. П. Котляр. – К. : Кондор, 2006. – 200 с.
8. Куфко
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи