Поняття теорії комунікації, та її сутнісний зміст
Курсова робота Суспільствознавство
Поняття теорії комунікації, та її сутнісний зміст
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 28 квітня
Унікальність
antiplagiatru
25%
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
Актуальність теми дослідження. Існування людини зумовлюється не просто природним її середовищем, а насамперед соціокультурними умовами життєдіяльності, що вимагають комунікації, спілкування, певних способів співжиття з іншими людьми, прилучення до історичного досвіду, розуміння та осмислення природного та соціального оточення, стосунків між людьми у процесі спілкування. Без спілкування, обміну інформацією між індивідами не можливі інтелектуальна еволюція людства, розвиток виробництва, спадкоємність суспільних відносин, збагачення соціальної памʼяті, нові досягнення матеріального і духовного життя.
Комунікація є необхідною передумовою життєдіяльності людини і однієї з фундаментальних основ існування суспільства. Комунікація, певним чином, це процеси соціальної взаємодії, взяті в їх знаковому аспекті.
Сучасні дослідники соціогенезу доводять, що соціальна комунікація – це глибинний базис матеріального виробництва та необхідний фактор прогресу будь-якого виду суспільного устрою.
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Основні положення дослідження комунікації 6
1.1. Аналітичний огляд літератури за темою дослідження 6
1.2. Комунікація як обʼєкт наукового дослідження 8
Висновки до розділу 1 14
РОЗДІЛ 2. Теоретичні засади комунікації 15
2.1. Поняття, види становлення і розвиток комунікації 15
2.2. Функції комунікації 18
Висновки до Розділу 2 21
РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика теорії комунікації 22
3.1. Поняття теорії комунікації 22
3.2. Методи та функції теорії комунікації 24
Висновки до Розділу 3 28
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
ДОДАТКИ 34
1. Акайомова А. В. Теорія комунікації як проблема теоретичної ідентифікації [Текст] / А. В. Акайомова. − Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. − 2012. − Вип.5. − С.364-372
2. Бебик В. М. Глобальне інформаційне суспільство : поняття, структура, комунікації [Текст] / В. М. Бебик. − Інформація і право. – 2011. – № 1 (1). – С.41-49
3. Дегтярьова К. В. Основи теорії мовної комунікації [Текст] : Навчально-методичний посібник для студентів факультету філології та журналістики напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Українська мова і література» / К. В. Дегтярьова.– Полтава, 2012. – 70 с.
4. Демчина Л. Документно-інформаційні комунікації [Текст] : курс лекцій для студ. спец. “Документознавство та інформаційна дільність” / Л.І. Демчина. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 82 с.
5. Дмитренко Є. В. Основи теорії комунікацій [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів гуманітарного факультету (спеціальність 7.020105 «Документознавство та
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи