Конституційна скарга в системі захисту прав людини в Україні
Дипломна робота Конституційне право
Конституційна скарга в системі захисту прав людини в Україні
Мова: Українська
Кількість сторінок: (94)
Додано: 22 квітня
Унікальність
antiplagiatru
75%
Робота виконана у 2018 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток української державності започаткував новий етап становлення національного конституціоналізму, який покликаний забезпечити подальше впровадження конституційних цінностей та принципів у державно-правову практику та утвердження конституційного правопорядку, побудованого на взаємній довірі й відповідальності між особою та державою. Динамічна трансформація вітчизняних суспільно-політичних процесів та інститутів, а також світові тенденції зближення правових систем, їх розбудови на основі спільних принципів та стандартів логічно привели до актуалізації конституційно-правової реформи, у тому числі в аспекті запровадження на конституційному рівні нових правових інститутів, щодо доцільності яких досягнуто принципової згоди у вітчизняній юридичній науці.
Серед них одне з чільних місць посідає конституційна скарга, сутність якої, за всієї різноманітності її моделей, зводиться до визнання за фізичними та юридичними особами права звертатися до
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 7
1.1. Історія розвитку інституту конституційної скарги в Україні 7
1.2. Особливості функціонування інституту конституційної скарги в зарубіжних країнах 17
Висновки до Розділу 1 29
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ 31
2.1. Поняття та ознаки конституційної скарги 31
2.2. Правова природа конституційної скарги та її функціональне призначення 40
2.3. Права людини як обʼєкт захисту Конституційним судом України та їх порушення як підстава подання конституційної скарги 53
Висновки до Розділу 2 60
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ 62
3.1. Діяльність Конституційного суду України щодо захисту прав людини 62
3.2. Проблемні питання конституційної скарги як форми індивідуального доступу до конституційного правосуддя в Україні 68
Висновки до Розділу 3 80
ВИСНОВКИ
Показати ще
1. Алексєєнко І. Г. Інститут конституційної скарги в системі конституційного правосуддя. Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. 2002. № 2 ( 19). С. 71-76.
2. Айріян К. Б. Конституційна скарга як форма звернення до органу конституційної юрисдикції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2015. 267 c.
3. Айріян К. Б. Конституційна скарга як форма звернення до органу конституційної юрисдикції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2015. 20 с.
4. Бабак М. А. Конституція Української Народної Республіки 1918 року як історико-правовий фундамент сучасного національного конституційного судочинства. Революції в України у ХХ-ХХІ століттях: співзвуччя епох: матеріали VI Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 100-річчю Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр. Одеса: ОДУВС, 2017. С. 101–104.
5. Бабак М. А. Проблеми прийнятності (фільтрація) конституційних звернень на практиці
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи